Handhaving: is het een plicht of een service?

Hoe zit het nou met handhaving? Is de gemeente hiertoe verplicht? Of moeten we er éxtra voor betalen, bijvoorbeeld via een parkeervergunning? Onze juristen hebben het voor u uitgezocht.

Samenvattend: het komt er op neer dat de gemeente wel degelijk een plicht tot handhaving heeft, ook als wij er niet extra voor gaan betalen.

De gemeente heeft namelijk de plicht tot het houden van Adequaat Toezicht.

Adequaat Toezicht door de gemeente houdt in dat op klachten van burgers serieus wordt gereageerd. Als er regelmatig klachten vanuit onze wijk komen over bijvoorbeeld foutparkeren dan kan en mag de gemeente dit niet negeren en moet hier handelend optreden. De gemeente weet uiteraard van de parkeerproblematiek in onze wijk en mag niet als voorwaarde stellen dat er pas wordt opgetreden als we een parkeervergunning hebben.

Handhaving op aanvraag

Het komt er op neer dat we nu ook recht op handhaving hebben maar het werkt alleen anders dan je zou verwachten. Het is eigenlijk een soort handhaving op aanvraag. Dit betekend dat als je last hebt van overtreders of je constateert een onveilige situatie dat je dan de gemeente kan bellen of e-mailen en dat ze moeten reageren. Aangezien de gemeente op de hoogte is van de parkeerproblematiek hier kunnen ze dat niet negeren.

 

Als u meer wilt weten over hoe dit precies in elkaar zit, kunt u de bijgevoegde documenten

doornemen.

VNG Handhaving door en voor gemeenten

Hieronder de samenvatting van de belangrijke punten in de VNG documenten.

De gemeente heeft beginselplicht tot Handhaving

We willen het voor u niet te juridisch maken, maar de gemeente heeft een Beginselplicht tot Handhaving en dient Adequaat Toezicht te houden. Hierbij dient in de belangenafweging op de eerste plaats (veel) gewicht te worden toegekend aan het algemene belang dat is gediend met handhaving. Dat belang staat voorop.

Hier zijn termen die van belang zijn.

 

  • Het recht op veiligheid

Handhaving is namelijk onderdeel van het bredere veiligheidsbeleid in onze gemeente. Het gaat daarbij om fysieke veiligheid en om sociale veiligheid. Als wijkbewoners hebben wij er recht op dat de gemeente hierin onze belangen behartigt en onze veiligheid waarborgt. Los nog dat de gemeente hier een wettelijke verplichting voor heeft vinden wij dat dit eerst en vooral ook een morele plicht is van de gemeente naar ons allen als wijkbewoners toe. Een kwestie van fatsoenlijk openbaar bestuur van een gemeente die dienstig is en klaar staat voor haar burgers dat niet extra afgekocht moet worden door een parkeervergunning.

  • Juridische handleiding VNG

Wij verwijzen u hiervoor bijzonder graag naar het document op onze website van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin alles rondom Handhaving voor en door Gemeenten wordt beschreven. Dit is de Juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk. Samen met onze juristen hebben wij dit document maar ook tal van andere bronnen en jurisprudentie omtrent gemeentelijke Handhaving geraadpleegd en zetten hier enkele hoofdbeginselen voor u op een rij.

  • Handhaving: een korte definitie.

Handhaving is elke (re)actie die erop gericht is de naleving van het bij of krachtens wet- en regelgeving geldende recht te bevorderen en te bewerk­stelligen, zo nodig door het opleggen van sancties. Het gaat mede om het beïnvloeden van het gedrag van burgers (normadressanten) en heeft als doel normconform gedrag te bewerkstelligen. Dat begint in feite al met goede wetgeving en goede wetgeving begint met goed inzicht in gedrag. Om normconform gedrag te bevorderen, is duidelijke informatievoorzie­ning en communicatie van groot belang. Handhaving betekent immers ook het hebben en onderhouden van contacten met de burger, het vormen van handhavingsbeleid, het verschaffen van informatie en voorlichting over het naleven van wet- en regelgeving, het houden van toezicht en het bespreken van normconform én normafwijkend gedrag met de burger. In ruime zin heeft handhaving ook betrekking op de interne organisatie binnen gemeenten, de samenwerking tussen de handhavingspartners, certificeringsmogelijkheden en andere ‘slimme’ instrumenten.

  • Het belang van handhaving

Waarom is handhaving noodzakelijk? Handhaving gebaseerd op doordacht handhavingsbeleid is noodzakelijk om:

1 de naleving van democratisch vastgestelde regels te bewerkstelligen en te bevorderen;

2 beoogde beleidsdoelstellingen te behalen;

3 rechtszekerheid en gelijke behandeling van burgers te waarborgen;

4 geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit van bestuurders te bevorderen;

5 normvervaging tegen te gaan;

6 civiele claims van burgers wegens inadequate handhaving en onverzeker­bare risico’s

tegen te gaan.

  • Plicht tot het houden van Adequaat Toezicht.

Adequaat Toezicht door de gemeente houdt in dat op klachten van burgers serieus wordt gereageerd. Als er regelmatig klachten vanuit onze wijk komen over bijvoorbeeld foutparkeren dan kan en mag de gemeente dit niet negeren en moet hier handelend optreden. De gemeente weet uiteraard van de parkeerproblematiek in onze wijk en mag niet als voorwaarde stellen dat er pas wordt opgetreden als we een parkeervergunning hebben.

  • Adequaat en Inadequaat Toezicht.

Er is sprake van Inadequaat Toezicht in het geval van:

1 het opzettelijk niet constateren van een overtreding in een incidenteel geval (men sluit de ogen, wetende dat er mogelijk iets aan de hand is);

2 wanneer als gevolg van het onopzettelijk uitoefenen van onvoldoende toezicht een overtreding niet wordt geconstateerd (en sanctieoplegging dus achterwege blijft); het bestuursorgaan is niet op de hoogte van overtredingen, terwijl het redelijkerwijs dat wel had moeten zijn;

3 het niet binnen passende termijn reageren op klachten. Indien een burger een mogelijke overtreding meldt, dan zal het bestuursorgaan in ieder geval niet passief mogen blijven vanwege het feit dat de overtreding niet geprioriteerd is.

Gezien het feit dat de gemeente weet van de problematiek en niet handhavend zou optreden dan is er sprake van Inadequaat Toezicht.

  • Lik-op-stuk beleid

Zoals het geval is met de boete wegens fout parkeren, is het lik-op-stuk karakter d.m.v. handhaving en een parkeerbon groot. De burger heeft het gevoel dat de ‘pakkans’ groot is, waardoor dit tevens preventief werkt. Daarom is volgens de VNG lik-op-stuk beleid ook zeer effectief.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *